เข้าสู่เว็บไซต์ บล.เคเคเทรด จำกัด www.kktrade.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-680-2888 โทรสาร 02-680-2889 อีเมล cs@kktrade.co.th